dimecres, 11 d’octubre del 2006

La mort del rei Turígit

Extractes de Coses evengudes en la ciutat e regne de València (1589-1628), de Pere Joan Porcar:

Desterro dels moros del regne. Dimats, a 22 de dit mes de setembre, a migjorn, feren crida de com lo senyor rey, dins tres dies s'embarquen dits moros en Dénia per a pasar-los fora mar [...]
Dimecres, a 30 de setembre de 1609, a les onse hores del matí pasaren per lo portal de la Mar molts carros carregats de mores y molts moros a peu y a cavall, per al Grau, a embarcar-se. Y eren de Alcàçer. [...]
Diumenge, a 4 d'octubre de 1609. [...] En est temps se donaren gran presa los moros de llochs prop de València, d'embarcar-se en lo Grau.

Portaren al rey moro Turígit. Dimecres, a 7 de dehembre de 1609, a les quatre hores de la vesprada portaren lo rey que havien fet los moros de la Mola [de Corts], que era vasall del duch de Gandia. [...] Y portava una capa parda y una casaca de pebret. Deia's lo dit home Vicent Turígit.

Sentèntia del rey moro. Dimecres, a 14 de dehembre de 1609, sentenciaren al dit Vicent Turígit y-l portaren ab un carro lligat a un bastó y ab ell frares de Predicadors y de Sant Joan de la Ribera, ab uns brasers de foch y ab unes tenalles y feyen com si l'atenallaven, y no li feyen mal, sols la cerimònia. Y li donaren un garrot al peu de la forca y.l feren quartos. Morí com a bon christià, que consolà a molts. Y li fien bona fama de que era caritatiu y amich de fer bé. Y posaren lo cap al portal de Sant Vicent, ab una corona de ferro, cap avall, a part defora del portal.