dimecres, 10 de gener del 2007

...que façats pintar les galees (23.II.1282)

Galera veneciana. S. XIV

Mentre mirem i remirem els documents de Cancelleria de l'Arxiu de la Corona d'Aragó crec que tots ens preguntem perquè encara no estan transcrits i posats en la xarxa. El més greu és que això ni tan sols està en projecte, el que tenim ara entre mans és posar en internet còpies fotogràfiques dels documents de Cancelleria, que està bé, però ni punt de comparació... La transcripció dels documents faria avançar la investigació tant en temps (anys i anys) com en qualitat, però per a això caldrien hordes de transcriptors pagats per no sé qui (arxius, fundacions, patronat de l'ACA?). I un colp acabat començar amb les altres seccions de l'Arxiu...


Entre tant, un altre document per a la miscel·lània documental, de Pere el Gran, de 23 de febrer de 1282, en català, i sobre la flota reial i les seues senyeres:

Petrus Dei gracia rex Aragone, fideli suo Raymundo Marcheti, salutem et graciam, manam vós que façats pintar les galees e les barches de les galees, ço és, a saber les dues galees blanques, e dues vermeles, e dues grogues, e dues verts, e dues blaves e dues a senyal de Barchinona, e, puys, sobre tot lo pint aya escuts reyals en cascuna galea e barca. Encara manam que la nau que fo d’en Vilar e una barcha de Canet que hom hi fassa sien pintades a seynal reyal. Item que a cascuna terida e a cascun dels galiots fassats fer barcha segons que vós conexerets e que fassats fer una vela e un terçol reyal a ops d’una galea. Manam vós encara que trametats al feel nostre en Pere de Líbia a ops de les galees de València [...] que ell nós tramet adir(?). Volem encara e us manam que fazats adobar una d’aquelles galees saraynesques que són a Barchinona e si vehiets que no.s pogés bé adobar feessets-ho saber al dit en Pere de Líbia e ell farà adobar aquestes que són así. Datum Valencie, VIIº kalendas marcii anno domini Mº CCº LXXXº primo. Juceff Ravaya


Fideli repositerio suo Raimundo Romei, salutem et graciam, manam vós que de tela prima, segons que ans(?) tramesem adir(?), fassats fer a les galees seyneres reyals a cascuna galea, tres.
Item fassats fer penons a totes les XX galees d’aquela tela de ters en ters banch de cada banda, e que totes les seyneres damont dites sien ab trepes e cayraders.
Encara manam que fassats fer seyneres e penons a les terides e a les naus e a totes les barches de les galees e de les terides segons que en Ramon Marquet conexerà que ops ni aya.
Datum ut supra.
Juceff Ravaya

ACA, reg. 44, f. 211r.


1 comentari:

Jaume ha dit...

Aquest document ja fou transcrit per Rafael Gallofré i Josep Trenchs a "Miscel·lània de Textos Medievals" núm. 5, Ed. CSIC Institució Milà i Fontanasl, any 1989, pàg. 130, doc. 13. També n'hi ha d'altres d'interessants per conéixer les embarcacions i almiralls de l'època.

Salutacions