diumenge, 4 de juny del 2006

...passà d'aquesta vida e era el seny sonant

Segells de Jaume II (el de l'esquerra) i Alfons IV d'Aragó (el de la dreta)

L'altre dia, per a sorpresa i goig meu, vaig trobar un "bell" document als registres de mestre racional de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que són monòtons i inacabables retiments de comptes relacionats amb els monarques. Es tracta del relat de l'acte de trencament dels segells de Jaume II a la seua mort en 1327, ja que havien de ser substituïts pels nous segells del rei Alfons, IV d'Aragó, III de Catalunya i II de València. Amb el cos present del monarca al palau reial de Barcelona, amb el seny sonant [la campana major tocant], en presència de nobles, oficials reials i una multitud, un frener [qui fa frens o guarnicions per als cavalls] trencà el segell del mestre racional i els segells del rei:

"Diluns que fo festa de la commemoració dels difunts e foren II dies dins novembre de l’any MCCCXXVII lo molt alt senyor rey en Jacme passà d’aquesta vida /e era el seny sonant/ en lo seu palau de Barchinona.
E lo dimecres aprés per lo matí lo seu cors fo posat en lo palau major. E aquí, en presència del alt senyor inffant en Ramon Berenguer e del honrat bisbe d’Oscha en Gastó /e del noble Ramon
Cornell/ e d’en Arnau Bernat e d’en Guillem Nageral, lavors consellers de Barchinona, e d’en Bernat d’Aversó e d’en Pere Martínes e d’en Francesch ça Bastida, scrivas qui foren del dit senyor rey, e d’altra gran moltitut de gens que eren en lo dit palau, yo, Guillem ça Rovira, que era loctinent de racional per l’....rat en Felip de Boyl, lavors maestre racional del dit senyor rey, presenté e mostré lo segell del dit offici de racional lo qual en continent fo peçejat e trencat per ma d’en Jaume de Maresa, fill d’en Jaume de Maresa, frener qui achi era present e havia lavors en continent trencats e pessejats los segells del senyor rey los quals tenir solia lo dit en Bernat d’Aversó, notari del dit senyor rey, e féu-ne carta testimonial en Francesch ça Bastida, qui fo escrivà del dit senyor e notari públich per tota la terra sua."

...: il·legible
/ /: interlineats

I si algú vol emprar la cita ací té la referència: RP, Mestre Racional, Llibres d'albarans, 630, f. 184v (2 de novembre de 1327)