dissabte, 10 de juny del 2006

Udol


Howl
for Harold Salomon

I saw the best minds of my generation destroyed by
madness, starving hysterical naked,
dragging themselves through the negro streets at dawn
looking for an angry fix,
angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly
connection to the starry dynamo in the machin-
ery of night,
who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up
smoking in the supernatural darkness of cold-
water flats floating across the tops of cities
contemplating jazz,
who bared their brains to Heaven under the El and saw
Mohammedan angels staggering on tenement
roofs illuminated,
who passed through universities with radiant cool eyes
hallucinating Arkansas and Blake-light tragedy
among the scholars of war,
who were expelled from the academies for crazy & publis-
hing obscene odes on the windows of the skull, [...]


Udol
per a Harold Salomon

He vist els millors cervells de la meua generació destruïts per
la bogeria, histèrics famèlics morts de fam,
arrossegant-se pels carrers dels negres a l'alba
cercant una dosi furiosa,
passotes de cap d'àngel cremant-se per l'antiga connexió celestial
amb la dinamo estrelada de la maqui-
nària de la nit,
els qui pobres i espentolats i amb ulls buits i drogats
fumaven en la foscor sobrenatural dels
pisos amb aigua freda surant sobre el més alt de les ciutats
contemplant el jazz
els qui van exposar els seus cervells davant el Cel, sota el El i veren
àngels mahometans trontollant-se sobre els sostres
d'apartaments il·luminats,
els qui van passar per les universitats amb ulls radiants i frescos
al·lucinant amb Arkansas i la tragèdia lluminosa de Blake
entre els estudiants de la guerra,
els qui van ser expulsats de les acadèmies per bojos i per publi-
car odes obscenes en les finestres del crani,
[...]

Ací podeu baixar un recital en què Allen Ginsberg recita Howl (cap al minut 40 i 50 segons).